تجهیزات مرغداری

شیوه های توزین برای سیلوها، سیلوهای خوراک، سهمیه بندی، خوراک دهنده های چرخشی، انواع ماکیان گوشتی، سیستم های پروتکل ارتباطی

Made in Italy